เกี่ยวกับเรา
สถาบันโบราณศิลป์

 

  สถาบันโบราณศิลป์ก่อตั้งขึ้นด้วยเล็งเห็นว่าพุทธศาสนาเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของคนไทย และได้หล่อหลอม สืบทอดกันต่อมาจนเป็นวัฒนธรรมทางศาสนาอันเกี่ยวเนื่องด้วย  โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ และรูปเคารพของศาสนาพุทธ อันเป็นความภาคภูมิใจ และแสดงถึงเอกลักษณ์ของชนชาติไทยได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอย่างอื่นอย่างใดเลย หากแต่อาจเป็นด้วยความคุ้นเคย จนกลายเป็นความละเลย ไม่เห็นความสำคัญ จึงทำให้คนรุ่นปัจจุบัน ไม่เข้าใจถึงแก่นของการการสืบสานวัฒนธรรมทางศาสนาอันเกี่ยวเนื่องด้วยการสร้างโบราณสถาน โบราณวัตถุ และรูปเคารพอื่นๆ เพื่อสืบทอดพุทธศาสนา และสืบสานพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์

                ดังนั้นการส่งเสริมให้ชนในชาติเห็นคุณค่า มีความเข้าใจ รัก และหวงแหน มรดกทางวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง หากชนในชาติเข้าใจดีถึงความสำคัญดังกล่าวแล้ว ชาวต่างชาติก็ย่อมจะยอมรับ และเห็นคุณค่าในท้ายที่สุดเช่นกัน

สถาบันโบราณศิลป์จึงรวบรวมผู้ชำนาญการ และนักวิชาการเฉพาะด้าน ทางพุทธศิลป์-สกุลช่างของพระพุทธรูป พระพิมพ์ และพระเครื่อง และอื่นๆอันเกี่ยวเนื่องด้วยโบราณศิลป์เพื่อมาทำงานที่รัก และถนัดโดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้

 

1.จรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันมีคุณค่าทั้งทางด้านพุทธศิลป์-สกุลช่าง และอื่นๆ ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม วิจิตรศิลป์ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ดนตรี ที่มีคุณค่าควรแก่การดำรงไว้

 

2.ส่งเสริม และเผยแพร่ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องพุทธศิลป์-สกุลช่าง ทั้งทางด้านวิชาการและความชำนาญ ผ่านประสบการณ์ของผู้ศึกษาด้านนี้มาอย่างยาวนาน โดยการจัดโครงการอบรมอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุม

 

3.ทำงานค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพุทธศิลป์-สกุลช่าง เป็นหลัก เพื่อสร้างมาตรฐานอันจะสามารถยึดถือได้ในอนาคต

 

4.ให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์และถูกต้องผ่านสื่อต่างๆ คือโบราณศิลป์แมกกาซีน รายการวิทยุ สารคดีทางโทรทัศน์ VCDและสื่อ Onlineทาง Website

 

5.ชี้ให้เห็นความจริงของคติในการสร้างรูปเคารพทางศาสนา ว่าหลักใหญ่ใจความและจุดมุ่งหมายสุดท้ายซึ่งเป็นแก่นก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเป็นความจริงเท่านั้น

 

6.เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับโบราณศิลป์แขนงต่างๆ ทั้งในประเทศ และภูมิภาคใกล้เคียง

 

สถาบันโบราณศิลป์มีรายละเอียดในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

-นิตยสาร -คู่มือนักสะสม (ราย 2 เดือน)

  -สมุดสมเด็จ (ราย 2 เดือน)

  -พระบ้าน (รายเดือน)

  -การศึกษาพระหลักยอดนิยม (ราย 2 เดือน)

-นิทรรศการการประกวดพระเครื่องมาตรฐานความนิยม - ปีละ 1 ครั้ง

-โครงการอบรมสมเด็จศึกษา บรรยายโดย ผอ.อรรถภูมิ บุณยเกียรติ -ปีละ 2 ครั้ง

-ตรวจสอบพระกับผอ.อรรถภูมิ บุณยเกียรติ

1.ส่งรูปมาทางไปรษณีย์

  พร้อมแนบธนาณัติ 250 บาทต่อจำนวนพระ 10 ภาพ เพื่อส่งภาพพระของท่านพร้อมคำอธิบายกลับทางไปรษณีย์

  2.ส่งรูปมาทางอีเมล์

   boransilp_@hotmail.com โดยมีค่าธรรมเนียม 150 ต่อภาพพระ 10 ภาพ (กรุณาส่งโดยอีเมล์ส่วนตัวของท่าน เพราะทีมงานจะตอบกลับทางอีเมล์ที่ส่งมา)

  3.นัดหมายมาพบด้วยตัวเอง (กรุณาโทรนัดล่วงหน้า)

  ปรึกษาผอ.อรรถภูมิ บุณยเกียรติ ได้ในวันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. โดยมีค่าธรรมเนียม 200 บาท ต่อจำนวนพระ 10 องค์

 

ออกเกียรติบัตรรับรองพระแท้  - สามารถทำได้โดย นำพระของท่านมาให้ ผอ.อรรถภูมิ บุณยเกียรติ ตรวจสอบว่าเป็น "พระแท้" หรือไม่ หากเป็นพระแท้ในมาตรฐานความนิยม ทางสถาบันโบราณศิลป์สามารถออกเกียรติบัตรให้ได้ โดยมีค่าธรรมเนียมใบละ 500 บาท แต่หากราคาประเมินเกินจาก 20,000 บาทขึ้นไปมีค่าธรรมเนียม 3 เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมิน

 เงื่อนไขความรับผิดชอบ

พระแท้มาตรฐานความนิยม สถาบันโบราณศิลป์พร้อมแสดงความรับผิดชอบด้วยการยินดีที่จะรับเช่าบูชาในราคา 70 เปอร์เซ็นต์ของราคาที่ประเมินกันไว้เพื่อชำระค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง โดยราคาประเมินจะถูกระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินซึ่งเป็นเอกสารคู่กับหนังสือรับรอง หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อจากเอกสารรับรองฉบับเดิมก็จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเท่าเดิม

อนึ่ง เงื่อนไขการรับซื้อนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผ่านระยะเวลาการรับรองแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีช่วงเวลาการรับซื้ออยู่เพียง 2 ปี หลังจากวันเริ่มรับซื้อเท่านั้น และจะรับซื้อต่อเมื่อมีเกียรติบัตรและมีใบเสร็จรับเงินแนบมาพร้อมกันเท่านั้น